§ 10.712 kolik z jakéhokoli vypořádání nebo rozsudku musí být zaplaceno Spojeným státům?

statut umožňuje příjemci FECA ponechat si minimálně jednu pětinu čisté částky peněz nebo majetku zbývajícího po přiměřeném poplatku za advokáta a náklady na soudní spory byly odečteny od vymáhání třetí strany. Spojené státy se podílejí na poplatcích za právní zastoupení tím, že umožňují příjemci zachovat, v době distribuce, částka rovnající se přiměřenému poplatku za advokáta přiměřenému vrácení peněz splatným Spojeným státům. Po výpočtu náhrady dlužné Spojeným státům si příjemce FECA ponechá zbývající přebytek a tato částka je připsána, dolar za dolar, proti budoucí náhradě, včetně náhrady mzdy-ztráta, výhody harmonogramu a zdravotní výhody za stejnou újmu, jak je definováno v § 10.719. Společnost OWCP obnoví vyplácení náhrady až poté, co příjemci FECA byla přiznána náhrada, která převyšuje částku přebytku.

(a) náhrada pro Spojené státy se vypočítá následovně pomocí formuláře prohlášení o navrácení schváleného OMB:

(1) výši navrácení příjemce FECA stanovenou v § 10.711 stanovte takto:

(i) uveďte hrubé navrácení, což je celá částka nálezu;

(ii) odečtěte částku nálezu představující škodu na skutečném nebo osobním majetku schváleném společností OWCP nebo SOL (mezisoučet a);

(iii) vynásobte mezisoučet a příslušným procentem v § 10.711(c), nebo pokud se jedná o napadený rozsudek procentním podílem přiděleným soudcem nebo porotou, a odečtěte tuto částku od mezisoučtu a (mezisoučet B);

(iv) pokud byla uplatněna jak protiprávní žaloba na smrt, tak žaloba na přežití, vynásobte mezisoučet B 65%, abyste určili částku přidělenou případu neoprávněné smrti, a vynásobte mezisoučet B 35%, abyste určili částku přidělenou akci na přežití, nebo pokud se jedná o napadený rozsudek, procentem přiděleným soudcem nebo porotou. Pro každou příčinu akce musí být vyplněna samostatná Prohlášení o navrácení. Pro protiprávní smrt použijte výsledek mezisoučtu B krát 65% pro mezisoučet C a pro akci přežití použijte výsledek mezisoučtu B krát 35% pro mezisoučet C. Pokud nebyla uplatněna jak neoprávněná smrt, tak přežití, použije se částka v mezisoučtu B pro mezisoučet C;

(v) mezisoučet C je částka navrácení příjemce FECA;

(2) odečtěte částku skutečně zaplacených advokátních poplatků, ale ne více než maximální částka advokátních poplatků považovaná společností OWCP nebo SOL za přiměřenou, od mezisoučtu C. To se vypočítá tak, že nejprve určí procento advokátního poplatku, které je určeno vydělením hrubého vymáhání na částku skutečně zaplacených poplatků za advokáta, ale částka poplatku za advokáta nesmí být vyšší než maximální částka poplatků za advokáta považovaná OWCP nebo SOL za přiměřenou a musí být schválena OWCP nebo SOL. Mezisoučet C se vynásobí procentem poplatku a tato částka se odečte od mezisoučtu C (mezisoučet D);

(3) odečtěte náklady na soudní spory, jak to umožňuje OWCP nebo SOL, od mezisoučtu D (mezisoučet E). Pokud jsou nárokovány ztráty konsorcia a/nebo protiprávní akce smrti a přežití, náklady na soudní spory jsou sníženy nejprve o procento použité pro ztrátu konsorcia a poté o procento použité pro neoprávněnou smrt nebo přežití, jak je uvedeno v § 10.711;

(4) vynásobte mezisoučet E o 20% a odečtěte tuto částku od mezisoučet E (mezisoučet F);

(5) Porovnejte mezisoučet F a vratné výplaty podle definice v § 10.714. Mezisoučet G je nižší ze dvou částek;

(6) vynásobte mezisoučet G procentem použitým pro odměny advokáta v odstavci (a) (2), abyste určili vládní příspěvek na odměny advokáta, a odečtěte tuto částku od mezisoučtu G. Toto je částka náhrady.

(b) úvěr na budoucí výhody (označovaný také jako přebytek) se vypočítá takto:

(1) Pokud mezisoučet F, vypočtený podle odstavce a) (4) tohoto oddílu, je nižší než vratné výplaty, jak je definováno v § 10.714, neexistuje žádný úvěr, který by měl být uplatněn na budoucí výhody (ale zbytek nevyužitých výplat musí být použit na jakékoli budoucí vymáhání za stejnou újmu);

(2) pokud je mezisoučet F větší než vratné výplaty, částka kreditu proti budoucím výhodám (nebo přebytku) se stanoví odečtením vratných výplat od mezisoučtu F.

(c) příklady toho, jak jsou tyto výpočty prováděny, jsou následující:

(1) v tomto příkladu federální zaměstnanec žaluje jinou stranu za způsobení zranění, za které zaměstnanec obdržel výhody ve výši 22,000 xnumx USD v rámci FECA, s výhradou vrácení peněz. Žaloba je vyřízena a poškozený zaměstnanec obdrží $ 100,000, z nichž všechny byly za jeho zranění. Poškozený pracovník zaplatil advokátním poplatkům 25 000 dolarů a náklady na soudní spory 3 000 dolarů.

(i) hrubé vymáhání

$100,000.00

(ii) výše majetkové újmy

(iii) mezisoučet A (řádek a minus řádek b)

$100,000.00

(iv) částka přidělená na ztrátu konsorcia 0% řádku c

(v) mezisoučet B (řádek c minus řádek d)

$100,000.00

(vi) částka přidělená na neoprávněnou smrt 0% řádku e

(vii) částka přidělená na akci pro přežití 0% linie e

(viii) mezisoučet C – v případě neoprávněné smrti použijte řádek f, v případě přežití použijte řádek g, jinak použijte mezisoučet B

$100,000.00

(ix) odměny advokáta 25% (řádek h × .25)

$25,000.00

(x) Subtotal D (Line h minus Line i)

$75,000.00

(xi) Court costs

$3,000.00

(xii) Subtotal E (Line j minus Line k)

$72,000.00

(xiii) One-fifth of Subtotal E (Line l × .20)

$14,400.00

(xiv) Subtotal F (Line l minus Line m)

$57,600.00

(xv) Refundable Disbursements

$22,000.00

(xvi) Subtotal G (lower of Subtotal F or refundable disbursements)

$22,000.00

(xvii) vládní příspěvek na poplatky za advokáta (procento poplatků za advokáta použité ke stanovení mezisoučtu D vynásobené Mezisoučetem G)

$5,500.00

(xviii) náhrada do Spojených států (řádek p mínus řádek q)

$16,500.00

(xix) úvěr proti budoucím výhodám (pokud mezisoučet F větší než vratné výplaty, řádek n mínus řádek o)

$35,600.00

(2) v tomto příkladu federální zaměstnanec, který je ženatý, žaluje jinou stranu za způsobení zranění v důsledku dopravní nehody, kdy řídila své osobní vozidlo na schválené cestě a zaměstnanec obdržel výplaty 75 000 dolarů. Žaloba zahrnuje nárok na ztrátu konsorcia, který je povolen podle státního práva, a na poškození jejího vozidla (zdokumentováno na $50,000.00). Je dosaženo společného vypořádání, kdy poškozený zaměstnanec a její manžel obdrží 250 000 dolarů za všechny své nároky. Odměny advokáta byly $ 83.325 a tam byly $25,000 ve schválených soudních nákladech.

(i) hrubé vymáhání

$250,000.00

(ii) výše majetkové újmy

$50,000.00

(iii) mezisoučet A (řádek a minus řádek b)

$200,000.00

(iv) částka přidělená za ztrátu konsorcia (25% linie c)

$50,000.00

(v) mezisoučet B (řádek c minus řádek d)

$150,000.00

(vi) částka přidělená na neoprávněnou smrt 0% řádku e

(vii) částka přidělená na akci pro přežití 0% linie e

(viii) mezisoučet C – v případě neoprávněné smrti použijte řádek f, v případě přežití použijte řádek g, jinak použijte mezisoučet B

$150,000.00

(ix) odměny advokáta 33,33% (řádek h × .3333)

$49,995.00

(x) mezisoučet D (řádek h mínus řádek i)

$100,005.00

(xi) soudní náklady jsou sníženy o částku přidělenou na ztrátu konsorcia (v tomto příkladu $ 25,000 – ($25,000 × .25))

$18,750.00

(xii) mezisoučet E (řádek j minus řádek k)

$81,255.00

(xiii) jedna pětina mezisoučtu E (řádek l × .20)

$16,251.00

(xiv) mezisoučet F (řádek l minus řádek m)

$65,004.00

(XV) Vratné platby

$75,000.00

(xvi) mezisoučet G (nižší než mezisoučet F nebo vratné výplaty)

$65,004.00

(xvii) vládní příspěvek na poplatky za advokáta (procento poplatků za advokáta použité ke stanovení mezisoučtu D vynásobené mezisoučetem G)

$21,665.83

(xviii) náhrada do Spojených států (řádek p mínus řádek q)

$43,338.17

(xix) úvěr proti budoucím výhodám (je-li mezisoučet F větší než vratné výplaty, řádek n mínus řádek o)

(3) v tomto příkladu je při výkonu služby zabit federální zaměstnanec, který je ženatý se dvěma nezletilými dětmi. Je podána žaloba na neoprávněnou smrt a přežití, která zahrnuje nároky na ztrátu konsorcia, z nichž všechny jsou povoleny podle státního práva. Pro všechny nároky a všechny strany je dosaženo společného vypořádání ve výši 1 000 000 USD. Tam byly soudní náklady ve výši $ 48,000 a advokátní poplatky ve výši $ 300,000 . Jsou vyplněna dvě prohlášení o navrácení: jedna pro neoprávněnou žádost o smrt a druhá pro akci o přežití. Výplaty v tomto případě činily 30 000 USD za zesnulého zaměstnance a 100 000 USD za pozůstalého manžela a děti.

(i) pro nárok na neoprávněnou smrt je výpočet následující:

(a) hrubé vymáhání

$1,000.000.00

(B) výše škody na majetku

(C) mezisoučet A (řádek a minus řádek b)

$1,000,000.00

(D) částka přidělená na ztrátu konsorcia (25% (15% pro manžela / manželku, 5% pro každé dítě) řádku c)

$250,000.00

(E) mezisoučet B (řádek c minus řádek d)

$750,000.00

(F) částka přidělená za neoprávněnou smrt 65% řádku e

$487,500.00

(G) částka přidělená na akci pro přežití 35% linie e

$262,500.00

(H) mezisoučet C – v případě neoprávněné smrti použijte řádek f, v případě přežití použijte řádek g, jinak použijte mezisoučet B

$487,500.00

(I) odměny advokáta 30% (řádek h × .30)

$146,250.00

(J) mezisoučet D (řádek h mínus řádek i)

$341,250.00

(K) soudní náklady jsou sníženy o částku přidělenou na ztrátu konsorcia (v tomto příkladu, .25 × $ 48,000 = 12,000) a poté částkou přidělenou na akci survivor, , )

$23,400.00

(L) mezisoučet E (řádek j mínus řádek k)

$317,850.00

(M) jedna pětina mezisoučtu E (řádek l × .20)

$63,570.00

(N) mezisoučet F (řádek l minus řádek m)

$254,280.00

(O) Vratné platby

$100,000.00

(P) mezisoučet G (nižší než mezisoučet F nebo vratné výplaty)

$100,000.00

(Q) vládní příspěvek na poplatky za advokáta (procento poplatků za advokáta použité k určení mezisoučtu D vynásobené mezisoučetem G)

$30,000.00

(R) vrácení peněz do Spojených států (řádek p mínus řádek q)

$70,000.00

(s) úvěr proti budoucím výhodám (je-li mezisoučet F větší než vratné výplaty, řádek n mínus řádek o)

$154,280.00

(ii) pro tvrzení o přežití je výpočet následující:

(a) hrubé vymáhání

$1,000.000.00

(B) výše škody na majetku

(C) mezisoučet A (řádek a minus řádek b)

$1,000,000.00

(D) částka přidělená na ztrátu konsorcia (25% (15% pro manžela / manželku, 5% pro každé dítě) řádku c)

$250,000.00

(E) mezisoučet B (řádek c minus řádek d)

$750,000.00

(F) částka přidělená za neoprávněnou smrt 65% řádku e

$487,500.00

(G) částka přidělená na akci přežití 35% řádku e

$262,500.00

(H) mezisoučet C – v případě neoprávněné smrti použijte řádek f, v případě přežití použijte řádek g, jinak použijte mezisoučet B

$262,500.00

(I) odměny advokáta 30% (řádek h × .30)

$78,750.00

(J) mezisoučet D (řádek h mínus řádek i)

$183,750.00

(K) soudní náklady jsou sníženy o částku přidělenou na ztrátu konsorcia (v tomto příkladu, .25 × 48 000 $ = 12 000) a poté částkou přidělenou za neoprávněnou smrt, , )

$12,600.00

(L) mezisoučet E (řádek j mínus řádek k)

$171,150.00

(M) jedna pětina mezisoučtu E (řádek l × .20)

$34,230.00

(N) mezisoučet F (řádek l minus řádek m)

$136,920.00

(O) Vratné platby

$30,000.00

(P) mezisoučet G (nižší než mezisoučet F nebo vratné výplaty)

$30,000.00

(Q) vládní příspěvek na poplatky za advokáta (procento poplatků za advokáta použité k určení mezisoučtu D vynásobené mezisoučetem G)

$9,000.00

(R) vrácení peněz do Spojených států (řádek p mínus řádek q)

$21,000.00

(s) úvěr proti budoucím výhodám (je-li mezisoučet F větší než vratné výplaty, řádek n mínus řádek o)

$106,920.00

Kategorie: Articles

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.