souhrn důkazů

retrospektivní kohortová studie z roku 2016 zahrnovala 2 378 obézních dospělých hospitalizovaných pacientů, kteří dostávali subkutánní heparin pro profylaxi VTE.1 Pacienti byli rozděleni do skupin s vysokou dávkou (7 500 jednotek třikrát denně; n = 196) a standardní dávkou (5 000 jednotek třikrát denně; n = 2 182). Pacienti byli vyloučeni, pokud dostávali enoxaparin nebo terapeutickou antikoagulaci; pokud byli přijati s VTE nebo krvácením; pokud byli těhotní, peripartum, uvězněni nebo paraplegičtí; pokud měli v anamnéze heparinem indukovanou trombocytopenii; nebo pokud podstoupili operaci. Velké krvácení bylo definováno jako snížení hemoglobinu o nejméně 2 g na dL (20 g na L) za 24 hodin, transfúze alespoň dvou jednotek krevních produktů nebo kritické krvácení (např. Jakékoli zdokumentované krvácení, které nesplňovalo kritéria pro velké krvácení, bylo považováno za menší krvácení. Míra VTE do 30 dnů od hospitalizace se významně nelišila mezi skupinami s vysokou dávkou a standardní dávkou (1, 0% vs. 0, 23%; p = .05), ani četnost závažného nebo menšího krvácení (0% vs. 0,09%; P = .67).

retrospektivní kohortová studie z roku 2014 u dospělých lékařských a chirurgických pacientů s tělesnou hmotností nejméně 220 lb srovnávala 2 461 pacientů užívajících subkutánní vysoké dávky heparinu (7 500 jednotek třikrát denně) nebo enoxaparinu (40 jednotek dvakrát denně) s 6 780 pacienty užívajícími standardní dávku heparinu (5 000 jednotek dvakrát nebo třikrát denně) nebo enoxaparinu (40 jednotek denně) pro profylaxi VTE a krvácení.2 Pacienti s renální insuficiencí (clearance kreatininu nižší než 30 mL za minutu), těhotenstvím nebo léčbou VTE do 48 hodin po přijetí byli vyloučeni. Celkově nebyl zjištěn žádný rozdíl v riziku VTE v rameni s vysokou dávkou oproti rameni se standardní dávkou (1, 2% vs. 1, 5%; p = .22). Pacienti s BMI vyšším než 40 kg na m2 (n = 3 928) však měli snížené dávky VTE s vysokou dávkou heparinu ve srovnání se standardní dávkou (poměr šancí = 0, 52; 95% interval spolehlivosti, 0, 27 až 1, 0; počet potřebný k léčbě = 141). Mezi skupinami nebyl žádný rozdíl v míře krvácení.

retrospektivní kohortová studie z roku 2016 u dospělých lékařských a chirurgických hospitalizovaných pacientů s hmotností vyšší než 220 lb porovnávala 751 pacientů užívajících subkutánní vysokou dávku heparinu (7 500 jednotek třikrát denně) s 584 pacienty užívajícími standardní dávku heparinu (5 000 jednotek třikrát denně) pro profylaxi VTE a krvácení.3 Pacienti byli vyloučeni, pokud dostávali enoxaparin nebo antikoagulaci, byli hospitalizováni méně než 48 hodin nebo měli v anamnéze fibrilaci síní nebo VTE. Míra VTE v nemocnici se významně nelišila mezi skupinami s vysokou dávkou a standardní dávkou (3, 0% vs. 1, 5%; p = .14). Pokles hemoglobinu o nejméně 2 g na dL v jakémkoli 24hodinovém období byl vyšší ve skupině s vysokou dávkou (10% vs. 7%; P < .01; číslo potřebné k poškození = 33).

Kategorie: Articles

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.