… ved hvem vi har fått nåde og apostelembete til lydighet mot troen blant alle folkeslag for Hans navn.

… og ved de profetiske Skrifter er blitt kunngjort for alle folkeslag etter den evige Guds befaling til lydighet mot troen.

uttrykket oversatt til lydighet mot troen (i . . NKJV) forekommer bare i de to versene som nettopp er sitert. Det er viktig at vi forstår hva dette uttrykket betyr. Ellers kan Vi bli forvirret om Evangeliet.

Hva Er Den Beste Oversettelsen?

oversettelsen for lydighet mot troen er ikke den eneste mulige oversettelsen av gresk (=eis hupakoen pisteos). Faktisk har de fleste ledende versjoner oversatt dette uttrykket annerledes I Rom 1:5 og 16: 26. KJV leser henholdsvis “for lydighet mot troen” og ” for troens lydighet.”NASB gir disse oversettelsene :” å føre til troens lydighet ” og ” føre til troens lydighet.”NIV har” til lydighet som kommer fra tro ” og ” slik at alle nasjoner kan tro og adlyde ham.”Interessant bare nkjv oversetter uttrykket nøyaktig på samme måte på begge steder:” for lydighet mot troen.”

NIV-avlesningene er fortolkende parafraser, ikke oversettelser.

oversettelsen av NKJV på begge steder og KJV I Rom 1:5-“for lydighet mot troen”- forstår ordet tro å være” objekt ” av lydighet (grammatisk kalt en objektiv genitiv).

gjengivelsen AV NASB på begge steder og KJV I Rom 16:26 -” for troens lydighet ” – tar ordet tro til å være i apposition til lydighet (grammatisk kalt en genitiv av apposition).

gjengivelsen “for troens lydighet” er sannsynligvis best fordi i den greske teksten mangler ordet tro den bestemte artikkelen. Hvis Paulus hadde ment “for lydighet mot troen” (= for lydighet mot sannhetens legeme levert av apostlene, eller muligens bare Til Evangeliet), ville Han mest sannsynlig ha satt den bestemte artikkelen før ordet tro. Sammenlign Rom 14: 1; 1 Kor 16: 13; 2 Kor 13:5; Kol 1:23; 1 Tim 5:8. Se Også Apg 6: 7.

Hva Er Den Beste Tolkningen?

Etablering av den beste oversettelsen bestemmer ikke nødvendigvis den beste tolkningen. Tre forskjellige tolkninger er mulige for oversettelsen, ” for troens lydighet.”Frelsende tro inkluderer forpliktelse

En oppfatning er at hvis tro er i apposition til lydighet:

derfor er implikasjonene av dette uttrykket ‘troens lydighet’ vidtrekkende. For den tro som apostelembedet var ment å fremme, var ikke en evanescent handling av følelser, men forpliktelsen til helhjertet hengivenhet Til Kristus og til sannheten i hans evangelium. (John Murray, Romerne, To Bind i Ett, s. 13-14)

denne visningen forstår grammatikken riktig, men gjør da et uberettiget fortolkende sprang. Murray leser sin teologi inn i teksten, og lar ikke teksten snakke. Grammatikken begrunner på ingen måte de såkalte implikasjonene som er gitt.

Frelsende tro resulterer i pågående frukt

John MacArthur tar et annet syn. Snarere enn å tolke uttrykket som definerer frelsende tro, han ser det som forklarer sine uunngåelige resultater:

Tro er av natur vendt og tonet mot lydighet (Apg 5:32; Rom 1 :5; 2:8; 16:26), så gode gjerninger er uunngåelige i livet til en som virkelig tror. (Tro Fungerer, p. 142)

denne visningen, som den forrige, innebærer en lesning av ens teologi i teksten. Grammatikken støtter ikke denne teologiske ekskursjonen.

Frelsende tro er lydighet

Kommenterer vårt uttrykk I Rom 1:5, Anders Nygren skriver,

Man mottar i tro Det Som Gud proffers oss Gjennom Kristus. Dette er “troens lydighet”.”(Romerne, p. 55)

her er en rettferdig behandling av teksten. Paulus taler om troens lydighet.

det er bibelsk korrekt å tale om tro som en handling av lydighet. Tross Alt befaler Gud oss å tro På Evangeliet (F.Eks. Apostlenes Gjerninger 16:31).

Støtte for denne visningen er sett i mange passasjer. Apostlenes gjerninger 6: 7 sier at ” mange av prestene var lydige mot troen.”Romerne 10: 16 Og 2 Tess 1:8 snakk om å være lydige eller ulydige Mot Evangeliet. Se Også Johannes 3:36; 6: 28-29; 1. 1:2, 22; 2:7-8; Og Apg 5:32.

Konklusjon

Jesus kalte folk til å tro På Ham. Hver gang noen tror på ham, adlyder han ham. Frelsende tro er en handling av lydighet.

så, du bør ikke bli plaget av ideen om tro som en handling av lydighet.

troens lydighet omtalt I Rom 1:5 og 16: 26 refererer ikke til å adlyde alt Som Gud har befalt. Ingen andre Enn Jesus har gjort det. Snarere refererer det spesifikt til å adlyde befalingen om å tro På Evangeliet. Hvis du har gjort det, har du utøvd troens lydighet.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.