Sammendrag Av Dokumentasjon

en retrospektiv kohortstudie fra 2016 inkluderte 2378 overvektige voksne pasienter som fikk subkutan heparin som vte-profylakse.1 pasientene ble delt inn i høydose (7500 enheter tre ganger per dag, n = 196) og standarddose (5000 enheter tre ganger per dag, n = 2182) grupper. Pasienter ble ekskludert dersom de fikk enoksaparin eller terapeutisk antikoagulasjon; hvis de ble innlagt MED VTE eller blødning; hvis de var gravide, peripartum, fengslet eller paraplegisk; hvis de hadde en historie med heparin-indusert trombocytopeni; eller hvis de gjennomgikk kirurgi. Alvorlig blødning ble definert som en hemoglobinreduksjon på minst 2 g per dL (20 g Per L) i løpet av 24 timer, transfusjon av minst to enheter blodprodukter eller kritisk blødning (f.eks. intrakraniell, gastrointestinal). Enhver dokumentert blødning som ikke oppfyller kriteriene for større blødning ble ansett som mindre blødning. Forekomst av VTE innen 30 dager etter sykehusinnleggelse var ikke signifikant forskjellig mellom høydose-og standarddosegruppene (henholdsvis 1,0% vs. 0,23%; P = .05), heller ikke forekomst av større eller mindre blødninger (0% vs. 0,09%; P = .67).

en 2014 retrospektiv kohortstudie av voksne medisinske og kirurgiske pasienter som veide minst 220 lb, sammenlignet 2461 pasienter som fikk subkutan høydose heparin (7500 enheter tre ganger daglig) eller enoksaparin (40 enheter to ganger daglig) med 6780 pasienter som fikk standarddose heparin (5000 enheter to eller tre ganger daglig) eller enoksaparin (40 enheter daglig) for vte-profylakse og blødning.2 Pasienter med nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance mindre enn 30 mL per minutt), graviditet eller VTE-behandling innen 48 timer etter opptak ble ekskludert. Totalt sett var det ingen forskjell i risiko for VTE på sykehus i høydosearmen vs. standarddosearmen (henholdsvis 1,2% vs. 1,5%; P = .22). Pasienter med BMI større enn 40 kg per m2 (n = 3928) hadde imidlertid redusert FOREKOMST AV VTE med høydose heparin sammenlignet med standarddosen (oddsratio = 0,52; 95% konfidensintervall, 0,27 til 1,0; antall som trengs for å behandle = 141). Det var ingen forskjell mellom gruppene i antall blødninger.

en 2016 retrospektiv kohortstudie av voksne medisinske og kirurgiske pasienter som veide mer enn 220 lb, sammenlignet 751 pasienter som fikk subkutan høydose heparin (7500 enheter tre ganger daglig) med 584 pasienter som fikk standarddose heparin (5000 enheter tre ganger daglig) for vte-profylakse og blødning.3 Pasienter ble ekskludert hvis De fikk enoksaparin eller antikoagulasjon, ble innlagt på sykehus mindre enn 48 timer, eller hadde en historie med atrieflimmer eller VTE. VTE-ratene på sykehuset var ikke signifikant forskjellig mellom høydose-og standarddosegruppene (3,0% vs. 1,5%, henholdsvis; P = .14). En hemoglobinreduksjon på minst 2 g per dL i en 24-timers periode var større i høydosegruppen (10% vs. 7%; P <.01; nummer som trengs for a skade = 33).

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.