Mål: å beskrive 3 episoder med overdosering med lav molekylvekt hos heparin (LMWH) hos 2 pasienter og diskutere kliniske presentasjoner, utfall og terapeutiske muligheter.

Saksoppsummeringer: den første pasienten, en 35 år gammel kvinne, presentert etter en forsettlig overdose på 72 000 enheter dalteparin. Maksimal målt anti-Xa-aktivitet var 6,2 E/mL ved 7,5 timer etter injeksjon. Ingen inngrep ble utført og det var ingen blødningskomplikasjoner. Pasienten presenterte 20 dager senere etter en annen overdose på 72.000 enheter. Anti-Xa-aktivitet var 4,5 E/mL 2 timer etter injeksjon. Ingen behandling ble gitt og pasienten ble utskrevet med planer for oppfølging neste dag. Det var ingen tegn på blødningskomplikasjoner ved oppfølging. Den andre pasienten, en 29 år gammel mann, presentert etter en forsettlig overdose på 480 mg enoksaparin. Anti-Xa-aktiviteten var 1,9 E/mL målt 2 timer etter injeksjon. Pasienten ble observert uten inngrep. Det var ingen blødningskomplikasjoner.

Diskusjon: så vidt vi vet, er det bare en tidligere rapport om en lmwh overdose i litteraturen, en iatrogen overdose hos et spedbarn behandlet med protamin. I våre 3 presenterte episoder AV lmwh overdose ble ingen terapeutiske inngrep utført, og det var ingen blødningskomplikasjoner. Gjennomgang av litteraturen om effekten av protamin og rekombinant faktor VIIa for reversering AV lmwh koagulopati viste at protamin kun er delvis effektiv og rekombinant faktor VIIa er effektiv i in vitro-studier og kasusrapporter.

Konklusjoner: ved OVERDOSERING av lmwh synes observasjon å være hensiktsmessig i fravær av klinisk signifikant blødning. Langvarig overvåking kan være nødvendig for pasienter med nyresvikt. Bruk av protamin eller rekombinant faktor VIIa støttes ikke av denne kasuserien hos pasienter uten signifikant blødning. Det mangler data om hvordan man skal behandle pasienter med signifikant blødning.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.