samenvatting bewijs

een retrospectieve cohortstudie in 2016 omvatte 2.378 obese volwassen patiënten die subcutaan heparine kregen voor VTE profylaxe.1 de patiënten werden onderverdeeld in groepen met een hoge dosis (7500 eenheden driemaal daags; n = 196) en een standaarddosis (5.000 eenheden driemaal daags; n = 2.182). Patiënten werden uitgesloten als ze enoxaparine of therapeutische anticoagulatie kregen; als ze werden opgenomen met VTE of bloedingen; als ze zwanger waren, peripartum, gevangen werden gezet of verlamd waren; als ze een voorgeschiedenis hadden van heparine-geïnduceerde trombocytopenie; of als ze een operatie ondergingen. Ernstige bloeding werd gedefinieerd als een hemoglobinedaling van ten minste 2 g per dL (20 g per l) in 24 uur, transfusie van ten minste twee eenheden bloedproducten, of kritieke bloeding (bijv. intracraniaal, gastro-intestinaal). Elke gedocumenteerde bloeding die niet voldeed aan de criteria voor ernstige bloeding werd beschouwd als een lichte bloeding. De percentages VTE binnen 30 dagen na ziekenhuisopname verschilden niet significant tussen de groepen met hoge en standaarddosis (respectievelijk 1,0% vs. 0,23%; P=.05), evenals het aantal ernstige of lichte bloedingen (0% VS .0,09%; P=.67).

2014 Een retrospectieve cohort studie van volwassen medische en chirurgische patiënten met een gewicht van ten minste 220 pond ten opzichte 2,461 patiënten die sub-cutane hoge dosis heparine (van 7.500 eenheden drie keer per dag) of enoxaparine (40 eenheden twee keer per dag) met 6,780 patiënten die een standaard-dosis heparine (5000 eenheden, twee of drie keer per dag) of enoxaparine (40 eenheden per dag) voor VTE profylaxe en bloeden.2 patiënten met nierinsufficiëntie (creatinineklaring minder dan 30 mL per minuut), zwangerschap of VTE-behandeling binnen 48 uur na opname werden uitgesloten. In het algemeen was er geen verschil in het risico op VTE in het ziekenhuis in de groep met hoge dosis versus de groep met standaarddosis (respectievelijk 1,2% Versus 1,5%; P = .22). Patiënten met een BMI van meer dan 40 kg per m2 (n = 3.928) hadden echter een verlaagd aantal VTE met een hoge dosis heparine in vergelijking met de standaarddosis (odds ratio = 0,52; 95% betrouwbaarheidsinterval, 0,27 tot 1,0; Aantal nodig om te behandelen = 141). Er was geen verschil in bloedingspercentages tussen de groepen.

in een retrospectieve cohortstudie van 2016 bij volwassen medische en chirurgische patiënten met een gewicht van meer dan 220 lb werden 751 patiënten die subcutaan hoge dosis heparine kregen (7500 eenheden driemaal daags) vergeleken met 584 patiënten die standaarddosis heparine kregen (5.000 eenheden driemaal daags) voor VTE-profylaxe en bloedingen.3 patiënten werden uitgesloten als ze enoxaparine of anticoagulatie kregen, minder dan 48 uur in het ziekenhuis werden opgenomen, of een voorgeschiedenis hadden van atriumfibrilleren of VTE. De VTE-percentages in het ziekenhuis verschilden niet significant tussen de groepen met hoge dosis en de groepen met standaarddosis (3,0% vs. 1,5%, respectievelijk; P = .14). Een hemoglobinedaling van ten minste 2 g per dL in een periode van 24 uur was groter in de groep met hoge doses (10% Vs .7%; P <.01; Aantal nodig om schade te berokkenen = 33).

Categorieën: Articles

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.