podsumowanie dowodów

retrospektywne badanie kohortowe z 2016 r.obejmowało 2 378 otyłych dorosłych pacjentów otrzymujących heparynę podskórnie w profilaktyce ŻChZZ.1 pacjentów podzielono na grupy z dużą dawką (7500 jednostek trzy razy na dobę; n = 196) i standardową dawką (5000 jednostek trzy razy na dobę; n = 2182). Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli otrzymywali enoksaparynę lub leki przeciwzakrzepowe; jeśli zostały one przyjęte z VTE lub krwawienia; jeśli były w ciąży, okołoporodowe, uwięzione, lub paraplegiczne; jeśli miały w przeszłości małopłytkowość wywołaną heparyną; lub jeśli zostały poddane operacji. Duże krwawienie definiowano jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny o co najmniej 2 g na dL (20 g na L) w ciągu 24 godzin, transfuzję co najmniej dwóch jednostek produktów krwiopochodnych lub krytyczne krwawienie (np. wewnątrzczaszkowe, żołądkowo-jelitowe). Każde udokumentowane krwawienie, które nie spełniało kryteriów dużego krwawienia, było uważane za niewielkie krwawienie. Częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciągu 30 dni od hospitalizacji nie różniła się znacząco pomiędzy grupami stosującymi duże i standardowe dawki (odpowiednio 1,0% vs 0,23%; P =.05), podobnie jak odsetek dużych lub mniejszych krwawień (0% VS. 0, 09%; P = .67).

w retrospektywnym badaniu kohortowym z 2014 r.obejmującym dorosłych pacjentów medycznych i chirurgicznych o masie ciała co najmniej 220 funtów porównano 2461 pacjentów otrzymujących podskórną heparynę w dużych dawkach (7500 jednostek trzy razy na dobę) lub enoksaparynę (40 jednostek dwa razy na dobę) z 6780 pacjentami otrzymującymi standardową dawkę heparyny (5000 jednostek dwa lub trzy razy na dobę) lub enoksaparynę (40 jednostek na dobę) w profilaktyce żylnej i krwawieniu.Z badania wykluczono 2 pacjentki z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 mL na minutę), ciążą lub leczeniem ŻChZZ w ciągu 48 godzin od przyjęcia. Ogólnie nie stwierdzono różnicy w ryzyku wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie otrzymującej duże dawki w porównaniu do grupy otrzymującej standardowe dawki (odpowiednio 1, 2% vs 1, 5%; P=.22). Jednak u pacjentów z BMI większym niż 40 kg na m2 pc. (n = 3928) częstość występowania ŻChZZ po podaniu dużych dawek heparyny była zmniejszona w porównaniu z dawką standardową (iloraz szans = 0,52; 95% przedział ufności, 0,27 do 1,0; liczba konieczna do leczenia = 141). Nie było różnicy między grupami w częstości krwawień.

w retrospektywnym badaniu kohortowym z 2016 r.obejmującym dorosłych pacjentów medycznych i chirurgicznych o masie ciała większej niż 220 funtów porównano 751 pacjentów otrzymujących heparynę w dużych dawkach podskórnych (7500 jednostek trzy razy na dobę) z 584 pacjentami otrzymującymi heparynę w standardowych dawkach (5000 jednostek trzy razy na dobę) w profilaktyce ŻChZZ i krwawieniach.Wykluczono 3 pacjentów, którzy otrzymywali enoksaparynę lub leki przeciwzakrzepowe, byli hospitalizowani krócej niż 48 godzin lub mieli w wywiadzie migotanie przedsionków lub ŻChZZ. Częstość ŻChZZ w szpitalu nie różniła się znacząco pomiędzy grupami stosującymi duże i standardowe dawki (3, 0% vs. Odpowiednio 1, 5%; P = .14). Zmniejszenie stężenia hemoglobiny o co najmniej 2 g na dL w dowolnym okresie 24 godzin było większe w grupie otrzymującej duże dawki (10% vs 7%; P <.01; liczba potrzebna do uszkodzenia = 33).

Kategorie: Articles

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.