att förstå dynamiken i valet av influensa A immunflyktvarianter med serumantikropp är avgörande för att utforma effektiva vaccinationsprogram för djur, särskilt fjäderfä där stora populationer har kort generationstid och kan vaccineras med hög frekvens. I denna rapport valdes immunflyktsmutanter av a/turkey/New York/4450/1994 H7N2 lågpatogent aviärt influensavirus genom att seriellt passera viruset i närvaro av kontinuerligt ökande koncentrationer av homologa kycklingpolyklonala sera. Aminosyramutationer identifierades genom sekvensering av föräldrahemagglutinin (HA) – genen och var 10: e passage genom både Sanger och djup sekvensering, och det antigena avståndet mellan mutanterna och moderstammen bestämdes. Gradvis observerades totalt fem aminosyramutationer under 30 passager. Baserat på deras frånvaro från föräldraviruset med djup sekvensering verkar mutationerna ha utvecklat de novo. Det antigena avståndet mellan de valda mutanterna och moderstammen ökade när antalet aminosyramutationer ackumulerades och koncentrationen av antikroppar måste periodiskt ökas för att upprätthålla samma minskning av virustiter under valet. Detta urvalssystem visar hur H7 aviära influensavirus beter sig under urval med homologa sera och ger en glimt av deras evolutionära dynamik, som kan tillämpas på att utveckla vaccinationsprogram som maximerar effektiviteten hos ett vaccin över tid.

Kategorier: Articles

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras.